Camerabeleid

DOELSTELLING 

Sportoase hecht veel belang aan de veiligheid van onze leden, bezoekers, en medewerkers in haar faciliteiten en infrastructuur. Wij hebben dan ook verschillende bewakingscamera’s geplaatst op onze faciliteiten die beelden kunnen opnemen.

Het gebruik van bewakingscamera’s is onderworpen aan de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (“de Camerawet”) en haar uitvoeringsbesluiten. Het opnemen van camerabeelden van herkenbare personen vormt een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”). Wij doen dan ook alle inspanningen om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Camerawet, de AVG en de nationale uitvoeringswetgeving.

Dit Camerabeleid vormt een aanvulling op ons Gegevensbeschermingsbeleid. In dit Camerabeleid proberen wij in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen aan de hand van onze bewakingscamera’s, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, op welke rechtmatigheidsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij jouw gegevens bewaren, hoe wij jouw gegevens beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

WANNEER IS DIT CAMERABELEID VAN TOEPASSING?

Dit Camerabeleid is van toepassing op elke verwerking van beeldopnamen en persoonsgegevens door bewakingscamera’s die Sportoase heeft geplaatst op haar faciliteiten. Het gaat onder meer over de verwerking van persoonsgegevens van leden, bezoekers van de faciliteiten, contactpersonen van dienstverleners van Sportoase, deelnemers aan evenementen in de faciliteiten van Sportoase, en de medewerkers van Sportoase.

OVER SPORTOASE

Groep Sportoase is een naamloze vennootschap (nv) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Philipssite 6, 3001 Leuven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0874.040.670 (“Sportoase”, “wij” of “ons”).

Sportoase is een uitbater van sport- en recreatie infrastructuur en faciliteiten, organisator van sportactiviteiten en aanbieder van gezonde voeding. In het kader van onze activiteiten verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins beeldopnamen en persoonsgegevens door onze bewakingscamera’s. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en camerabewaking, kwalificeren wij als “verwerkingsverantwoordelijke” met betrekking tot deze beeldopnamen en persoonsgegevens.

DE AARD EN DOELEINDE VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS DOOR BEWAKINGSCAMERA'S

Binnen de faciliteiten van Sportoase worden beeldopnamen, met name de beelden gecapteerd door onze bewakingscamera’s, verwerkt.

De verwerking van beeldopnamen door onze bewakingscamera’s heeft als doel om misdrijven tegen personen of goederen en overlast in de faciliteiten van Sportoase te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

De verwerking van persoonsgegevens door bewakingscamera’s van Sportoase is op grond van de artikel 6 AVG mogelijk in het kader van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name de bescherming van de fysieke veiligheid van iedereen die zich op onze faciliteiten begeeft, en de bescherming van onze goederen (art. 6.1, f).

Het wettelijk pictogram inzake camerabewaking is zichtbaar aanwezig bij het betreden van onze faciliteiten en maakt de betrokkenen er attent op dat er gefilmd wordt op de locatie.

Afbeelding1

AAN WIE KUNNEN JOUW PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

De beeldopnamen door onze bewakingscamera’s worden in principe niet gedeeld met derden. Enkel bij een vermoeden van strafrechtelijke feiten of bij een mogelijk veiligheidsrisico kunnen de beeldopnamen worden overgemaakt aan de gerechtelijke overheden en de politiediensten. Dit kan zowel op eigen initiatief, als op vraag van de gerechtelijke overheden en politiediensten.

HOE LANG BEWAART SPORTOASE DE BEELDOPNAMEN?

Niet alle beeldopnamen worden opgeslagen. Beeldopnamen die wel worden opgeslagen (om bewijzen te verzamelen van misdrijven, overlast of schade en om daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren), worden maximaal 30 dagen bewaard. Beeldopnamen die noodzakelijk zijn om de vaststelling van misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de faciliteiten te bewijzen, kunnen langer worden bewaard.

HOE BESCHERMEN WIJ DE BEELDOPNAMEN VAN ONZE BEWAKINGSCAMERA'S?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beeldopnamen te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Zo zijn de medewerkers van Sportoase die toegang hebben tot de beeldopnamen gebonden door een discretieplicht met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt door de beeldopnamen. Sportoase maakt verder ook gebruik van een beveiligd systeem waarop de beeldopnamen worden verwerkt dat alleen toegankelijk is voor medewerkers met de juiste referenties.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT CAMERABEWAKING EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

Recht op toegang tot de beelden: de Camerawet voorziet dat iedere gefilmde persoon een recht heeft tot toegang tot de beelden. Indien je dit recht tot toegang tot de beelden wilt uitoefenen, kan je ons een verzoek sturen via e-mail of per post op volgend adres:

Sportoase
Philipssite 6
3001 Leuven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij vragen je om in het verzoek jouw contactgegevens (e-mailadres en eventueel correspondentieadres of telefoonnummer) te vermelden en om zo precies mogelijk te mee te delen waar en op welk tijdstip je gefilmd bent door één of meerdere bewakingscamera’s. Zo kunnen wij, indien mogelijk, de betreffende beeldopnamen bewaren en jouw verzoek beantwoorden.

Het is mogelijk dat wij jou om een identiteitsbewijs vragen om jouw identiteit te controleren. Het overmaken van persoonsgegevens aan een verkeerde persoon kan namelijk aanleiding geven tot een gegevenslek in hoofde van Sportoase.

Wij zullen na een controle over de ontvankelijkheid van jouw verzoek binnen één maand na ontvangst van dit verzoek schriftelijk antwoord geven over het gevolg dat aan jouw verzoek is gegeven. Indien het verzoek wordt toegekend, zal je toegang krijgen tot de betreffende beeldopnamen waarop je gefilmd bent. Dit kan onder de vorm van een kopie van de beeldopnamen dat aan jou zal worden overgemaakt, of door je uit te nodigen om de beeldopnamen te bekijken in onze faciliteiten.

Indien Sportoase weigert om gevolg te geven aan jouw verzoek, zullen wij deze beslissing uiterlijk binnen één maand na ontvangst aan jou meedelen. Bij weigering om gevolg te geven aan jouw verzoek, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of een beroep in te stellen bij de rechter.

Sportoase zal in principe geen kosten aanrekenen voor het beantwoorden van jouw verzoek. Indien wij vaststellen dat jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, of dat je meerdere verzoeken indient op korte tijd, kunnen wij beslissen om te weigeren jouw verzoek te beantwoorden of om administratieve kosten aan te rekenen voor het beantwoorden van jouw verzoek.

Vind je dat Sportoase jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste manier respecteert? Je hebt steeds het recht om hierover een klacht in te dienen bij een Europese toezichthoudende autoriteit, onafhankelijk van het gevolg dat Sportoase aan jouw verzoek geeft. In België is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”). Je kan de GBA bereiken op het volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35      
1000 Brussel 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WIJZIGINGEN VAN DIT CAMERABELEID

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Camerabeleid te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de "laatste bijgewerkte versie" onderaan het document. De meest recente versie van dit Camerabeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

CONTACT

Indien je vragen of bedenkingen zou hebben over dit Gegevensbeschermingsbeleid of de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kan je steeds contact met ons opnemen per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief aan Philipssite 6, 3001 Leuven.

LAATSTE UPDATE: 17/05/2024