Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Groep Sportoase NV., België, Philipssite 6, 3000 Leuven, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder btw-nummer BE 0874 040 670 en aan haar dochterondernemingen.

Waarom bestaat deze privacyverklaring?

Bij het afsluiten van een Sportoase-abonnement, interesse vertoont in onze producten, onze website bezoekt of gebruik maakt van onze sociale media of app, dan hebben wij als organisatie gegevens van u nodig.

In verband met de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door Sportoase, willen wij transparant zijn. Daarom kan u steeds deze privacyverklaring raadplegen.

Reeds vele jaren springt Sportoase met de grootste zorg om met jouw persoonsgegevens. Ook in het verleden gingen we verder dan dat wat de wet voorschreef. Daarom juicht Sportoase de komst van de GDPR-wetgeving toe.

In dit document hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe we dit doen.

Uiteraard heb jij hierover ook inspraak en de nodige rechten.

Gezien de tijden vlug veranderen en Sportoase als bedrijf steeds meegaat met de tijd, Behouden we ons het recht om op ieder moment wijzigingen toe te passen op dit document.

Het spreekt voor zich dat u de meest recente versie hiervan steeds kan terugvinden via onze website.

Welke van jouw persoonsgegevens worden door Sportoase verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat dus om alle gegevens die direct of indirect aan jou gekoppeld kunnen worden.

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Sportoase verwerken wij in ieder geval jouw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, je e-mailadres, geslacht en geboortedatum. In vele gevallen beschikken we ook over uw bankrekeningnummer.

Zolang u lid bent bij Sportoase, blijven we deze gegevens nodig hebben en verwerken.

Afhankelijk van uw type lidmaatschap, worden ook volgende gegevens door onze organisatie verwerkt: rijksregisternummer, lidnummer, taalkeuze, datum laatste bezoek, type abonnement, medisch sportprofiel of je eventuele deelname aan activiteiten georganiseerd door Sportoase.

Bij een bezoek aan onze website worden ook gegevens van u verwerkt. Hierbij gaat het om de gegevens die u zelf manueel invoert bij inschrijving of wedstrijddeelname.

Ook indien u contact opneemt met onze onlineklantendienst, verzamelen we de gegevens die op dat moment door uzelf worden doorgegeven.

Via onze sociale media komen de uitingen door uzelf geplaatst, in onze database. Op deze manier zorgen we voor een correcte opvolging om onze dagelijkse werking te blijven verbeteren. Ook hier gaat het steeds om gegevens die u zelf doorgeeft op het moment dat u gebruik maakt van onze onlinediensten.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Sportoase verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een het door u gekozen lidmaatschap.

Op deze manier verkrijgt u toegang tot onze faciliteiten, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en opmerkingen, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal.

Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Hierbij denken we aan de gegevens die u opgeeft via onze onlinekanalen (website, app, sociale media, mail) via waar u contact opneemt met ons.

Ook gebruiken we de door u opgegeven gegevens voor het behalen van jouw sportieve doel. Dit zowel in onze fitness als in onze zwem- of dansschool.

Sportoase verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk te kunnen informeren.

Op deze manier ontvangt u informatie over jouw abonnement. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Sportoase.

Voor deze berichten kan u zich steeds afmelden.

Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten en diensten van Sportoase, dit binnen onze marketingcommunicatie.

Sportoase zal jouw gegevens in geen geval delen of verkopen aan andere partijen. Ook voor deze berichtgeving kan u zich steeds afmelden.

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Sportoase te verbeteren. Uiteraard bent u nooit verplicht deel te nemen aan onze enquêtes.

Sportoase verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn.

De gegevens die we hier verwerken zijn steeds de gegevens van bepaalde doelgroepen, nooit van een individu.

Wanneer u contact opneemt met een medewerker van Sportoase, per telefoon, e-mail, sociale media of eender welke manier, worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Sportoase steeds de communicatie met een klant raadplegen.

Op deze manier is Sportoase in staat snel en efficiënt haar klanten verder te helpen.

Telefoongesprekken naar Sportoase worden in geen geval opgenomen of opgeslagen. Indien dit wel het geval zou zijn, zal hiervoor eerst uw toestemming worden gevraagd.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Sportoase kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Het gebruik van cookies

Sportoase maakt online gebruik van een minimum aan cookies.

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe gaat Sportoase om met de beveiliging van deze gegevens?

Sportoase zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Sportoase beschikbaar zijn.

Sportoase zorgt steeds voor het up-to-date houden van alle software. Op geregeld tijdstippen voeren we hier ook testen op uit.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Sportoase bewaart jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is om de dagelijkse en vlotte werking te garanderen. Dit in geen geval langer dan wettelijk is toegestaan. Afhankelijk van welke gegevens, verschilt ook de wettelijk toegelaten termijn van bewaring. In ieder geval bewaren we jouw gegevens zolang u lid bent van Sportoase.

Mijn gegevens en derden. Hoe zit dat?

Sportoase maakt in enkele gevallen gebruik van diensten van andere partijen. Uiteraard doen we dit niet zonder een screening en garantie van de andere partij inzake privacy en security. Wij blijven verantwoordelijk voor de correcte behandeling van jouw gegevens.

Toepassingen waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incasso, websanalyse, gebruik van fitnesstoestellen, gebruik mobiele app.

Sportoase probeert het delen met derden tot een minimum te beperken.

Sportoase verstrekt of verkoopt in geen geval gegevens aan derden. Onze organisatie kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten verwijderen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten die u heeft.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt steeds het recht op inzage van jouw persoonsgegevens en/of hiervan een kopie te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Of hierin een wijziging gebeurde.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen, deze opdracht zal worden volbracht in volgende gevallen:
• Omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.
• Omdat je jouw toestemming intrekt.
• Omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
• Omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

In een aantal specifieke gevallen heb je het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen:
• Gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan.
• Indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist.
• Indien Sportoase de gegevens niet meer nodig heeft, maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering.
• Wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren met als doel de verwerking in de toekomst te beperken. Tijdens deze periode doet Sportoase geen beroep op deze gegevens.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen naar andere partijen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen krijgen van Sportoase, die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener.
Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Op elk moment heb je het recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Sportoase die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sportoase of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw aanvraag per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Groep Sportoase
Zwembadweg 1
2930 Brasschaat

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Sportoase kun je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..